środa, 16 stycznia 2013

Jakie są wymaganie dotyczące posadowienia rusztowania

Musimy pamiętać że przed postawieniem rusztowania należy odpowiednio wyprofilować i ustabilizować podłoże i zapewnić odpowiedni spadek umożliwiający odpływ wód opadowych. Jeżeli tego nie dopilnujemy to konstrukcja nie będzie stabilna i bezpieczna.

Posadowienie rusztowań na podłożu gruntowym
Rusztowanie ustawiamy na podkładach o wielkości  tak dobranej aby dla podłoży gruntowych była spełniona norma nośności nie mniejsza niż 0,1 Mpa.
Jeżeli rusztowanie ma być posadowione na zamarzniętym podłożu , to należy najpierw takie podłoże przygotować wyrównując teren warstwą niezmrożonego piasku.
Stanowczo zabrania się ustawianie stojaków na połamanych bądź popękanych podkładach Nie można też używać podkładów klinowych lub z cegieł!!!
W sytuacjach posadowienia rusztowania na podłożach  konstrukcyjnych (dachy , konsole , konstrukcje dźwigarów , itp) należy wykonać obliczenia wytrzymałościowe takich konstrukcji , mając na uwadze to że obciążenie jednostkowe konstrukcji rusztowania w tym wypadku nie może przekraczać obciążenia maksymalnego dla konstrukcji podłoża.
Często istnieje potrzeba posadowienia rusztowania na powierzchni dróg , ulic , i chodników dla pieszych.
Oczywiście jest to dozwolone , ale należy wtedy odpowiednio zabezpieczyć takie miejsca przez ustawienie poręczy , krawężników ,daszków ochronnych , ogrodzeń , tablic ostrzegawczych , itp , oraz uzyskaniu zgody  władz terenowych którym podlega teren.

Umiejscowienie podkładów
Podkłady układamy na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budynku tak aby docisk do podłoża występował na całej dolnej płaszczyźnie podkładu przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od brzegu budowli. Dopuszczalnym jest układanie podkładów równolegle do ścian, ale tylko na podłożu konstrukcyjnym i gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od podstawy na sąsiednie elementy konstrukcyjne podłoża.
Jeżeli teren na którym będą ułożone podkłady jest pochylony wzdłuż rusztowania więcej niż 6 stopni to wykonujemy trasy których szerokość powinna mieć co najmniej 0,8 m , a pas podłoża gruntowego musi sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 0,8 m. Wody opadowe które mogą zalegać na powierzchni należy odprowadzić poza szerokość pasa.
Podstawki śrubowe powinny mieć regulację wynoszącą przynajmniej 200 mm .
Wytrzymałość i sztywność podkładów i podpór śrubowych powinna zapewniać możliwość maksymalnego - przyjętego w projekcie - obciążenia z rusztowania roboczego na podłoże.

rusztowania


tagi:
rusztowania opole , rusztowania opolskie , rusztowania layher , rusztowania plettac , rusztowania budowlane

wtorek, 8 stycznia 2013

Przekazanie rusztowania do eksploatacji.

Przekazanie rusztowania do eksploatacji - co musimy o tym wiedzieć?
Użytkowanie rusztowania budowlane jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobę.
Odbiór rusztowania musimy  potwierdzić  wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w dzienniku odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności :
1) użytkownika rusztowania ;
2) przeznaczenie rusztowania ;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; ;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania ;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania
6) oporność uziomu
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Powyższa treść przedstawia zapis Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Czy sami możemy zmontować rusztowanie?

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany tylko  przez osoby które posiadają wymagane prawem uprawnienia , pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaż rusztowań należy wykonać  zgodnie z DTR i planem montażu (rysunki wykonawcze , szkice montowanej konstrukcji z zaznaczeniem siatki kotwień i stężeń). Jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją nietypową , montaż należy przeprowadzać zgodnie z DTR oraz projektem opracowanym specjalnie dla montowanej przez nas konstrukcji.
Należy pamiętać aby konstrukcję rusztowania  po zmontowaniu pierwszej kondygnacji dokładnie wypoziomować. Począwszy od drugiej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu , zabezpieczonego poręczami. Rusztowanie trzeba sukcesywnie stężać i kotwić , zgodnie z siatką kotwień określoną w DTR lub projekcie . W czasie montażu należy kontrolować pionowe ustawienie kolejnych kondygnacji i w miarę potrzeby korygować je.

rusztowanie layher
Najpopularniejsze systemy  stawiane na naszych budowach to :
Rusztowania Plettac
Rusztowania Layher